Alle leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering op woensdag 6 maart 2019. (de datum is gewijzigd) Aanvang 20.00 uur, vergadercentrum Annapark, naast de sportzaal. Door deel te nemen blijf je op de hoogte en kun je jouw ideeën over het functioneren van de vereniging delen met andere leden en met het bestuur.

6 maart 2019

Aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: Vergadercentrum ANNAPARK (naast de sportzaal)

Sas van Gentlaan 12 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering 21 februari 2018
 4. Verslag penningmeester over het afgelopen jaar
 5. Jaarresultaat 2018 en begroting 2019
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Goedkeuring jaarverslag en begroting en dechargeverlening bestuur
 8. Benoeming kascontrolecommissie 2019
 9. Benoeming bestuursleden. Aftredend: voorzitter Alex Rijpsma; niet herkiesbaar wegens verhuizing. 
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De vergaderstukken zijn per e-Mail aan de leden verstuurd.