Alle leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering op woensdag 21 februari 2018. Aanvang 20.00 uur, vergadercentrum Annapark, naast de sportzaal. Door deel te nemen blijf je op de hoogte en kun je jouw ideeën over het functioneren van de vereniging delen met andere leden en met het bestuur.

21 februari 2018

Aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: Vergadercentrum ANNAPARK (naast de sportzaal)

Sas van Gentlaan 12 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering 7 maart 2017
 4. Verslag penningmeester over het afgelopen jaar
 5. Jaarresultaat 2017 en begroting 2018
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Goedkeuring jaarverslag en begroting en dechargeverlening bestuur
 8. Benoeming kascontrolecommissie 2018
 9. Benoeming bestuursleden. Aftredend: secretaris Hans Steinhart; niet herkiesbaar. Het bestuur is op zoek naar kandidaten.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De vergaderstukken zijn per e-Mail aan de leden verstuurd. Indien je de uitnodiging per e-Mail niet hebt ontvangen laat dat dan even weten via het contactformulier.