De agenda van deze 30e vergadering ziet er als volgt uit:
Aanvang: 20:00 uur
Inloop met koffie vanaf 19:30
Na afloop een hapje en drankje voor rekening van Heart-Beat.
Locatie: Sportcomplex Annapark, zaal 1.
Vergadercentrum, Sas van Gentlaan 12

 1.  Opening en welkomstwoord door de voorzitter.
 2.  Mededelingen.
 3. Verslag vorige vergadering en goedkeuring.
 4. Bestuursverslag door de secretaris.
 5. Financieel verslag door de penningmeester.
 6. Jaarresultaat 2022 en begroting 2023.
 7. Verslag kascommissie.
 8. Voorstel dechargeverlening oude bestuur.
 9. Voorstel harmonisatie contributies.
 10. Benoeming kascontrolecommissie 2023.
 11. Bestuurswisseling. Aftredend is Jan Meivogel. Het bestuur stelt voor om Egbert Vittali te benoemen.
 12. Verzoek om toezichthouders.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.