Op woensdag 18 mei aanstaande wordt de jaarlijkse ALV (Algemene ledenvergadering) gehouden. Alle leden worden hierbij uitgenodigd.

De agenda van deze 29e vergadering ziet er als volgt uit:
Aanvang: 20:00 uur
Inloop met koffie vanaf 19:30
Na afloop een hapje en drankje.
Locatie: Sportcomplex Annapark, zaal 1.
Vergadercentrum, Sas van Gentlaan 12.

1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter.
2. Mededelingen vooraf.
3. Verslag vorige vergadering.
4. Jaarverslag (tegenwoordige benaming Bestuursverslag).
5. Financieel verslag( tegenwoordige benaming Jaarrekening).
6. Verslag kascommissie.
7. Herbenoeming kascontrolecommissie, 1 lid treedt af en 1 lid treedt toe.
8. Rooster af- en aantreden bestuursleden.
9. Ledenbestand.
10. Verslag ledenaanwas en materiaalbeheer.
11. Vaststelling contributie.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.