HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN BEPALINGEN VAN HEARTBEAT ALMERE, VERENIGING VOOR (EX) HARTPATIENTEN

OPGERICHT OP 10 DECEMBER 1992.

Zoals vastgesteld door het bestuur op 21/2/2006

N.Verwoerd (Voorzitter)                     

J.H.de Ruiter (Penningmeester )                            

J.P.van Aalten (Secretaris)

                                                    

Over het Huishoudelijk reglement:

Artikel 1:

De statuten, zoals opgesteld bij de oprichting van deze vereniging zijn bindend voor alle leden. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten.

Over het lidmaatschap en de contributie:

Artikel 2:

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van ten minste 1 jaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Behalve in die gevallen zoals geregeld in de Statuten van HeartBeat kan het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk worden opgezegd uiterlijk vier weken voor het einde van het verenigingsjaar.

Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 3:

De contributie dient per kwartaal, half jaar of per jaar voorafgaande aan de betreffende periode voldaan te zijn.

Het heeft de voorkeur contributiebetalingen zo mogelijk periodiek automatisch giraal te voldoen.

Bij het in gebreke blijven van een tijdige betaling van de contributie heeft het bestuur de mogelijkheid om de contributie eenmalig te verhogen met een boete van tien euro per geval.

Het bestuur kan in geval van contributieachterstand, de leden het deelnemen aan trainingen en evenementen ontzeggen.

Door het bestuur wordt jaarlijks de hoogte van de contributie vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

Bij de vaststelling van de contributie houdt het bestuur rekening met de kosten verbonden aan specifieke takken van sport. Indien de kosten van een specifieke sport de kosten van de standaard door HeartBeat aangeboden sport beoefening te boven gaan worden deze verrekend in de contributie van de beoefenaar van deze specifieke sport.

Aan de leden die ontzet zijn uit het lidmaatschap, op gronden zoals in de
statuten bepaald, wordt de reeds betaalde contributie niet terug betaald.

Over donateurs en sponsoren:

Artikel 4:

De vereniging accepteert donateurs.

Donateurs doneren tenminste eenmaal per jaar een bijdrage aan de verenigingskas van tenminste € 25,-.

Donateurs ontlenen geen rechten of verplichtingen jegens de vereniging HeartBeat.

Artikel 5:

De vereniging werft sponsoren.

Sponsoren gaan op contractuele basis een verplichting aan met de vereniging tegen een vastgestelde vrijwillige financiële vergoeding. Behoudens hetgeen contractueel werd vastgelegd ontlenen sponsoren geen rechten of verplichtingen jegens de vereniging HeartBeat.

Over het sporten bij HeartBeat:

Artikel 6:

Bij de vereniging HeartBeat is het beoefenen van sport en spel binnen de doelstellingen van de vereniging mogelijk. Initiatieven van leden voor het beoefenen van nog niet regulier aangeboden activiteiten binnen de vereniging dienen ter beoordeling voorgelegd te worden aan het bestuur.

Artikel 7:

Door de vereniging HeartBeat wordt de mogelijkheid geboden tot het beoefenen van sport door haar leden.

Ter bevordering van de onderlinge communicatie worden ontspanningsactiviteiten georganiseerd.

Leden van HeartBeat hebben altijd toegang tot de aangeboden sport activiteiten.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangekondigd hebben leden altijd het recht om introducés mee te nemen naar de ontspanningsactiviteiten.

 

Artikel 8:

De door HeartBeat aangeboden sportactiviteiten staan altijd onder leiding van een sportleider.

Voor zover de aangeboden activiteiten in een sporthal/zaal worden gehouden dient er naast de sportleider een persoon aangewezen te worden als toezichthouder.

Van de toezichthouder wordt verwacht dat deze persoon:

– bij calamiteiten overgaat tot alarmering van hulpdiensten.
bij calamiteiten overgaat tot ontruiming van de locatie.

zorgdraagt voor opvang en begeleiding van hulpdiensten. toezicht houdt op de kleedkamer(s)

toezicht houdt op de algemene veiligheid in de accommodatie waar gesport wordt.

Behoudens bovenstaande wordt ieder geacht kennis te dragen van het, door het bestuur opgestelde, calamiteitenplan. Het calamiteitenplan wordt in ieder clubblad afgedrukt.

Artikel 9:

Het is leden van HeartBeat niet toegestaan te sporten in een lokaliteit, aan HeartBeat (mede) ter beschikking gesteld, zonder dat er begeleiding, zoals een sportleider, hierbij aanwezig is.

Artikel 10:

Deelnemers aan de door/namens HeartBeat aangeboden sport activiteiten dienen tijdens het sporten deugdelijke kleding en sportschoenen te dragen.

Voor zover de activiteiten zich binnen een sporthal/zaal afspelen dienen er sportschoenen gedragen te worden met zolen die niet afgeven.

Artikel 11:

In de zalen waar door HeartBeat sport activiteiten worden aangeboden is het roken niet toegestaan.

In zalen/ruimten waar door HeartBeat ontspanningsactiviteiten worden aangeboden zal het roken zoveel mogelijk ontmoedigd worden.

 

Over de vergaderingen:

Artikel 12:

De vergaderingen worden onderscheiden in:

  • Algemene Ledenvergadering
  • Bestuursvergadering
  • Andere vergaderingen
  • De Algemene Ledenvergadering wordt eenmaal per verenigingsjaar gehouden, uiterlijk zes maanden na afloop van het voorgaande verenigingsjaar. De oproep tot deze vergadering wordt in het mededelingenblad van HeartBeat gedaan.
  • De bestuursvergadering wordt zo vaak gehouden als het bestuur, dan wel ten minste drie leden van het bestuur, dit noodzakelijk acht.
  • Andere vergaderingen kunnen op initiatief van bestuur of leden bijeengeroepen worden. De oproep tot deze vergadering dient altijd schriftelijk te geschieden uiterlijk drie werkdagen voorafgaande aan de

Artikel 13:

Alleen leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering, zoals geregeld in artikel 16 van de Statuten.

Uiterlijk twee weken voorafgaande aan de datum waarop de Algemene Ledenvergadering gehouden wordt brengt het bestuur de agenda van de vergadering ter kennis van de leden. Tevens heeft het bestuur de overige van belangzijnde schriftelijk stukken ter inzage.

Artikel 14:

Alle leden van HeartBeat hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering en worden geacht aanwezig te zijn.

Afmeldingen voor aanwezigheid tijdens deze vergadering dienen uiterlijk 1 week voorafgaande aan de vergaderdatum, bij voorkeur schriftelijk, bij het bestuur gedaan te zijn.

Artikel 15:

Alle leden van HeartBeat hebben stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Indien een stemgerechtigd lid van HeartBeat de Algemene Ledenvergadering niet kan bezoeken en zich hiervoor heeft afgemeld, zoals in artikel 14 van dit Huishoudelijk Reglement beschreven, kan dit lid een ander lid van HeartBeat schriftelijk machtigen om zijn stem uit te brengen.

Een stemgerechtigd lid kan per stemming ten hoogste twee stemmen met machtiging uitbrengen.

Artikel 16:

Ieder lid van HeartBeat wordt geacht de Algemene Ledenvergadering te bezoeken en gebruik te maken van zijn/haar stemrecht.

Van een lid, die zonder afmelding, niet op de Algemene Ledenvergadering verschijnt, vervalt voor deze specifieke vergadering het stemrecht met volmacht.

Over het bestuur:

Artikel 17:

De voorzitter leidt de vergadering en stelt de orde van de vergadering vast. Hij heeft het recht de discussies te sluiten wanneer hij meent, dat de vergadering voldoende ingelicht is en is verplicht deze weer te openen indien tenminste 2/3 van het aantal aanwezige leden dit wenst. Hij is bevoegd een vergadering tijdelijk te schorsen.

De voorzitter is woordvoerder van het bestuur en kan alle stukken van de vereniging mede ondertekenen. Hij is in eerste aanleg de vertegenwoordiger van de vereniging.

Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een uit het bestuur gekozen plaatsvervanger in diens plaats op. Hij treedt tijdens deze waarneming in alle rechten en plichten van de voorzitter.

Artikel 18:

De secretaris voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur. Hij ondertekent namens het bestuur alle uitgaande stukken en is verplicht daarvan een kopie in de administratie te bewaren. Hij draagt er zorg voor dat er een actuele ledenlijst wordt bijgehouden.

Bestuursbesluiten die voor de leden van de vereniging van direct belang zijn, worden door hem in het officiële orgaan van de vereniging geplaatst.

Hij voert het beheer over het archief.

In de jaarlijkse algemene vergadering brengt hij namens het bestuur verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 19:

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende baten. Hij doet die uitgaven, die het gevolg zijn van de toepassing van de statuten en dit reglement en van de uitvoering van besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering.

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij namens het bestuur verslag uit over het gevoerde financiële beleid gedurende het afgelopen jaar en overlegt daarbij een staat van ontvangsten en uitgaven.

Op grond van de statuten is de penningmeester verplicht om uitgaven boven de duizend euro mede te laten ondertekenen door een tweede bestuurslid.

Artikel 20:

Het beheer van de penningmeester wordt na de financiële afsluiting van het boekjaar gecontroleerd door een commissie bestaande uit minimaal twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur en zijn benoemd door de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

De commissie bestaat uit drie leden en functioneert in wisselende samenstelling, waarbij jaarlijks één lid aftreedt.

Artikel 21:

Wanneer de penningmeester tussentijds aftreedt is hij verplicht de kascommissie in staat te stellen zijn beheer te controleren. Eerst na akkoord bevinding wordt hij van zijn verantwoordelijkheid ontslagen na alle onder zijn berusting zijnde eigendommen van de vereniging aan het bestuur te hebben overgedragen.

Artikel 22:

Indien tijdens het verenigingsjaar een bestuurslid wil aftreden is hij verplicht van zijn voornemen minstens drie maanden van tevoren kennis te geven aan de voorzitter.

De voorzitter geeft, wanneer hij zelf tijdens een verenigingsjaar wenst af te treden, van dit voornemen ten minste drie maanden van tevoren kennis aan het bestuur.

Artikel 23:

Besluiten van het bestuur zijn bindend voor alle leden tot aan de eerste algemene ledenvergadering

Over wettelijke aansprakelijkheid en verzekeringen:

Artikel 24:

De vereniging HeartBeat heeft voor alle leden en sportleiders een Ongevallen-, Diefstal- en Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Deze verzekeringen zijn dekkend voor alle activiteiten door/namens HeartBeat georganiseerd alsmede de kortste route van de woning/verblijfplaats tot de activiteit en terug.

Voor wat betreft de route van de woning/verblijfplaats naar de activiteit en terug geldt een maximale reistijd van 30 minuten voor aanvang van de activiteit en 30 minuten na afloop van de activiteit.

Artikel 25:

Indien een lid van HeartBeat binnen de activiteiten georganiseerd door/namens HeartBeat, slachtoffer wordt van enig misdrijf dient dit lid zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie.

Het bestuur van de vereniging HeartBeat is in geval van gepleegde strafbare feiten dan wel in geval van een onrechtmatige daad door andere(n) niet aansprakelijk voor de gevolgen in de ruimste zin des woord.

Artikel 26:

Behoudens hiervoor gerelateerde is ieder lid van de vereniging HeartBeat te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen gedragingen tijdens zijn aanwezigheid bij door of namens HeartBeat georganiseerde activiteiten.

Slotbepalingen van het Huishoudelijk Reglement:

Artikel 27:

Door toetreding erkent ieder lid bekend te zijn met en zich te onderwerpen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Artikel 28:

Ingekomen voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden door de secretaris minstens 3 weken voor de datum van de algemene ledenvergadering ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 29:

Alle nieuwe reglementaire bepalingen en veranderingen, die gewijzigd worden aan reeds bestaande, dienen door de secretaris, met vermelding van de dag waarop ze worden ingevoerd, te worden ingeschreven in het officiële exemplaar van het huishoudelijk reglement.

Artikel 30:

In alle gevallen waarin in dit reglement de hij – vorm wordt beschreven dient ook de zij – vorm gelezen te worden.

Artikel 31:

In alle gevallen waarin de statuten dan wel het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 32:

Behoudens in geval van opheffing van de vereniging, zoals geregeld in de statuten, en erkende schuldeisers kan niemand op enig bezit van de vereniging, van welke aard dan ook of uit welke bron ze zijn aangeschaft, aanspraak maken.