Alle leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering op woensdag 26 februari 2020. Aanvang 20.00 uur, vergadercentrum Annapark, naast de sportzaal. Door deel te nemen blijf je op de hoogte en kun je jouw ideeën over het functioneren van de vereniging delen met andere leden en met het bestuur.

26 februari 2020

Aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: Vergadercentrum ANNAPARK (naast de sportzaal)

Sas van Gentlaan 12 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
  4. Jaarverslag van het bestuur door de secretaris.
  5. Pauze.
  6. Financieel verslag door de penningmeester.
  7. Jaarresultaat 2019 en begroting 2020
  8. Verslag kascontrolecommissie
  9. Dechargeverlening bestuur, goedkeuring jaarverslag en begroting.
  10. Benoeming kascontrolecommissie 2020 tot 2023.
  11. Rondvraag
  12. Sluiting

De vergaderstukken zijn per e-Mail aan de leden verstuurd.