Alle leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering op dinsdag 7 maart 2017. Aanvang 20.00 uur, vergadercentrum Annapark, naast de sportzaal. Door deel te nemen blijft u op de hoogte en kunt u uw ideeën over het functioneren van de vereniging delen met andere leden en met het bestuur.

7 maart 2017

Aanvang 20:00 uur

Locatie: Vergadercentrum ANNAPARK (naast de sportzaal)

Sas van Gentlaan 12 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering 15 maart 2016
 4. Verslag penningmeester over het afgelopen jaar
 5. Jaarresultaat 2016 en begroting 2017
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Goedkeuring jaarverslag en begroting en dechargeverlening bestuur
 8. Benoeming kascontrolecommissie 2017
 9. Jubileum Heart-Beat 2017
 10. Benoeming bestuursleden. Aftredend: René van der Weele; niet herkiesbaar. Kandidaat bestuurslid: Kees Tennekes.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De vergaderstukken zullen ongeveer een week voor de vergadering per e-Mail aan alle leden worden verstuurd.